Scratch 3.0 多媒體遊戲設計 & Tello無人機

檔案下載

資料檔 完成檔
Pic.zip Final.zip

影音教學

基礎教學 00-1 00-2
專案01
水中的小魚
01-1 01-2 01-3
專案02
水中的氣泡
02-1 02-2
專案03
500隻小魚
03-1 03-2 03-3
專案04
吃角子老虎機
04-1 04-2
專案05
幾何小畫家
05-1 05-2 05-3 05-4
專案06
轉盤遊戲
06-1 06-2 06-3 06-4
專案07
小小音樂家
07-1 07-2 07-3 07-4
專案08
小精靈吃蘋果
08-1 08-2 08-3 08-4
專案09
打磚塊
09-1 09-2 09-3
專案10
填充方塊遊戲
10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6
專案11
隔空打蝙蝠
11-1 11-2 11-3 11-4 11-5
專案12
物流配送模擬
12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6 12-7

歡迎各校友情連結,請標示本學會提供